[Geoinquiets Barcelona] ​ DadesxDones: la Primera Hackató amb perspectiva de gènere i centrada en la igualtat!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] ​ DadesxDones: la Primera Hackató amb perspectiva de gènere i centrada en la igualtat!

Raül

Vols participar en un projecte innovador? Vols millorar la vida de les treballadores domèstiques? Vols participar en una App per promocionar l’economia de cures als barris de Barcelona?

Participa a la Hackató DadesxDones el proper 16 de juny (durant tot el dia), un esdeveniment on compartirem coneixement, xerrades sobre programació, noves tecnologies i dades obertes, menjar i beure.


Volem crear una App per promoure l’activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics als barris de Barcelona amb una perspectiva d’igualtat de  les dones. Durant tot el dia estarem treballant per resoldre els reptes plantejats.


Per això, busquem persones amb habilitats en el desenvolupament i/o disseny d'aplicacions i expertesa en noves tecnologies que vulguin participar aquell dia.


Aquí es poden consultar les bases de la convocatòria sorgides de la sessió de participació "Decidim l'App DxD", on van participar col·lectius de dones dels diferents barris que ens acompanyen a el projecte. Per participar, podeu formar grups per a crear un prototip d'app o com a persona col·laboradora. Encara estàs a temps d’Inscriure’t!


​Equip Dades x Dones​


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona