[Geoinquiets Barcelona] Concurso para los Geoinquiets

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Concurso para los Geoinquiets

Juan Carlos Sierra R
Hola  Geoinquiets

He visto esta convocatoria de concurso  IEEE GRSS Concurso Fusión de Datos
saludos


Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Concurso para los Geoinquiets

Alexandre Nobajas
També l'havia vist, però no m'ha quedat clar no quin és l'objectiu ni, encara més important, que dónen de premi

--- On Thu, 2/17/11, Juan Carlos Sierra R <[hidden email]> wrote:

From: Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Concurso para los Geoinquiets
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Thursday, February 17, 2011, 6:28 PM

Hola  Geoinquiets

He visto esta convocatoria de concurso  IEEE GRSS Concurso Fusión de Datos
saludos


Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona