[Geoinquiets Barcelona] Catastro 3D en obert

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Catastro 3D en obert

David Nogué-2
Em comentava l' Òscar que havia tingut problemes per a accedir amb certificat a les dades del Catastro.

Us passo un enllaç a dos kmz que m'he pogut baixar de www.sedecatastro.gob.es.

Aquí teniu una volumetria de l'edifici del Catastro, a Castellana 272:

http://www.planol.info/documents/ovc_1.kmz

I una altra volumetria, pis per pis:

http://www.planol.info/documents/ovc_2.kmz

--
David Nogué
 
planol.info
[hidden email]
+34 650 407 810
+34 93 318 43 48