[Geoinquiets Barcelona] Carrerers (era Re: Barcelona Digest, Vol 12, Issue 27)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Carrerers (era Re: Barcelona Digest, Vol 12, Issue 27)

Oscar Fonts
> [...] fer servir el carrerer ICC en el visor de mapes que oferim als ajuntaments.

David,

Et diria que per treure el WMS dels carrers fessis anar el WMS
Inspector a gencat.cat/guia però entenc que el seu ús no està permès.

Una alternativa pot ser Cartociudad, té uns quants geoserveis
publicats. Si segueix la mateixa política que l'IGN (hauries de
confirmar-ho), les dades tenen uns termes de llicència similars a un
CC-by-nc. Per a usos comercials, has de pactar un preu que aniria en
funció del profit econòmic que en treguis. No és lliure total, però és
una aproximació bastant raonable.

I si no, sempre queda el fes't-ho tu mateix, via OpenStreetMap. Des de
que es poden fer servir les ortofotos del PNOA i de Bing Maps per
traçar-hi a sobre, la cosa s'ha posat bastant més fàcil.

Un de tants projectes pendents és elaborar uns materials didàctics per
a ajuntaments exposant els avantatges i implicacions que tindria
alliberar les seves bases cartogràfiques. La primera aplicació
pràctica seria integrar-les en OpenStreetMap i recollir el possible
feedback dels ciutadans. Els ajuntaments tenen dades boníssimes, pero
són 'illes' que s'haurien de connectar entre sí per tenir una base
contínua que pogués competir en utilitat a GMaps i similars.

Slt,

Oscar.