[Geoinquiets Barcelona] Api ArcGis-Android

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Api ArcGis-Android

Ruiz Almar, Ernest

ESRI dansant al voltant de Google

 

http://resources.arcgis.com/content/arcgis-android/api

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Api ArcGis-Android

Raf Roset
Se m'escapa la utilitat d'Arcgis en Android, però ells sabran....

Ara bé, amb el que triga Arcgis en arrancar a l'últim model de pc (dona temps a fer un café) suposo que a Android et donarà temps de fer creìxer, recollir, torrar i moldre la teva pròpia producció cafetera, fins i tot en un any de climatologia adversa <wohahahahaha>

Raf