[Geoinquiets Barcelona] Android triomfa més que San Miguel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Android triomfa més que San Miguel

Alexandre Nobajas
Sembla que a l'hora d'apostar per un sistema operatiu mòbil o un altre de cara a desenvolupar aplicacions per a smartphone l'elecció cada cop està més clara. No és que sigui cap sorpresa, tot i això no esperava que trigués tan poc en ser líder. I s'hi quedarà temps...

http://www.lavanguardia.es/tecnologia/aplicaciones/20110131/54108898753/android-supera-a-symbian-como-lider-del-mercado-de-smartphones.html