[Geoinquiets Barcelona] AR Standards meeting

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] AR Standards meeting

Alexandre Nobajas
Demà comença l'AR standards meeting, cap altre geoinquiet s'hi ha apuntat? 
Si no ja us en faré cinc cèntims quan s'acabi.

Àlex

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] AR Standards meeting

Alexandre Nobajas
Per cert, a la web hi ha una taula resum molt aclaridora i senzilla sobre els diferents stàndards:--- On Wed, 2/16/11, Alexandre Nobajas <[hidden email]> wrote:

From: Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] AR Standards meeting
To: [hidden email]
Date: Wednesday, February 16, 2011, 11:57 PM

Demà comença l'AR standards meeting, cap altre geoinquiet s'hi ha apuntat? 
Si no ja us en faré cinc cèntims quan s'acabi.

Àlex


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] AR Standards meeting

Raf Roset
Si, sisplau, un petit resum estaria bé. Jo no podré anar-hi.

Raf