[GeoForAll-Europe] H2020 network?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[GeoForAll-Europe] H2020 network?

Antoni Pérez Navarro
Hi all,

I was thinking that we could create an H2020 network in the context of urban science and city analytics. What do you think?
It would be a great effort of preparation, but maybe could be the economical trigger of the challenge.

Best regards,

Toni
 
Antoni Pérez Navarro 
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació [Responsable de les assignatures de Física i Sistemes d'Informació Geogràfica] 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
[hidden email] 
22@ (Rambla Poblenou, 156 / 08018 Barcelona) 
@tonipereznavarr

 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. 
 

Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en el medi ambient.

_______________________________________________
GeoForAll-Europe mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geoforall-europe