[Dutch] Verslag OSGeo.nl Dag 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Verslag OSGeo.nl Dag 2017

Just van den Broecke
Beste Mensen,

De OSGeo.nl Dag 2017 op de GeoBuzz was weer geslaagd! Dank aan sprekers
en degenen (Winifred, Ynte, Steven, moderatoren) die hebben meegeholpen!

Verslag en alle presentaties van de OSGeo.nl Dag 2017 vind je op:

https://osgeo.nl/2017/12/verslag-osgeonl-dag-2017

Met vriendelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch