[Dutch] Status dagelijkse BAG-mutaties?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Status dagelijkse BAG-mutaties?

Edward Mac Gillavry

Beste mensen,


Begin 2015 stelde OpenGeo de dagelijkse BAG-mutaties beschikbaar [1]. Op de website vind ik het laatste mutatiebestand gedateerd op 8 juni 2015 [2]. Zijn deze nu beschikbaar op een andere locatie via OpenGeo of zijn er naast Kadaster andere wegen? Benieuwd!


Met vriendelijke groet,


Edward[1] https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2015-January/015118.html

[2] http://mirror.openstreetmap.nl/bag/mutatie/?order=d_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch