[Dutch] Post GIS dag 28 november

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Post GIS dag 28 november

Steven Ottens
Ha mensen,

Samen met Niene Boeijen en Tom van Tilburg organiseer ik de jaarlijkse
*) post GIS dag voor PostGIS power users bij de TUDelft. Het is een
gratis unconference, dat wil zeggen dat je zelf moet meedenken over de
inhoud van de conferentie. Dat kan door onderwerpen, praatjes, workshops
e,d, aan te dragen en door aan te geven of je interesse hebt in
voorgestelde onderwerpen.

Om een idee te geven waar het over kan gaan en het verwachte niveau:

- 3D functions with CGAL
- pgpointcloud
- 4D time functions
- Parallel computing
- TimescaleDB
- Column storage

Het is dus heel bewust niet een conferentie voor PostGIS beginners, maar
we willen juist de diepte in duiken.

Mocht je interesse hebben kan je meer informatie vinden op
https://postgisdag.nl/

Hartelijke groet,

Steven

*) dit jaar is het voor het eerst, maar bij genoeg interesse willen we
er graag een jaarlijks event van maken.

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch