[Dutch] Imergis shapefiles weer bijgewerkt, feb. 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Imergis shapefiles weer bijgewerkt, feb. 2018

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

Alle Imergis geo-shapes zijn weer bijgewerkt op http://www.imergis.nl/asp/47.asp.

Het betreft infrastructuur en punten zoals hectobordjes, strandpalen, stoplichten, molens, geluidswering, hoogbouw, windturbines, antennes, hoogspanning, brandweerkazernes, en nog veel meer.

Veelal geëxtraheerd uit de Top10NL (feb. 2018), maar soms ook uit OpenStreetMap.

De hectometerbordjes komen direct bij Rijkswaterstaat vandaan.

Het Antenneregister wordt beschikbaar gesteld door het Antennebureau.

Het Landelijk Register Kinderopvang wordt bijgehouden door Bureau DUO van OCW.

De locaties brandweerkazernes worden 2x per jaar door de Veiligheidsregio’s aangeleverd.

 

Veel plezier ermee,

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch