[Dutch] Hoe krijg ik iets gedaan in Open Source product XYZ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Hoe krijg ik iets gedaan in Open Source product XYZ?

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Via http://planet.osgeo.org (lees die krant!) gedegen blog post:
"HOW TO EFFECTIVELY GET THINGS CHANGED IN QGIS":
http://nyalldawson.net/2016/08/how-to-effectively-get-things-changed-in-qgis/

Dit stuk gaat over QGIS, maar kan m.i. als "template" dienen voor "Hoe
krijg ik wijzigingen in Open Source project XYZ?". Zit in verlengde van
"Being an Open Source Citizen" (Paul Ramsey, Steve Feldman). De
schrijver heeft de gewenste dynamiek helder en stapsgewijs uiteengezet.
Zou zo in een visueel "flow-diagram" passen...

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch