Ännu ett test

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ännu ett test

Klas Karlsson
Noterar bland tidigare meddelanden att det fungerar si och så med åäö.

Detta är således ett Öööverdrivet test av sÅåådana bokstÄääver.

Kan vara en fråga om teckenkodning som behöver ställas in?

Jag har här ställt in "Västeuropeisk" teckenkodning. Om det inte
fungerar så kommer jag att prova "unicode".

/Klas Karlsson
_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user